kskka.org | Welcome to Official Website of Karnataka State Kho Kho Association
SAVITHA SHETTY – Karnataka State Kho Kho Association

                                                 SAVITHA SHETTY

Recipient of ” ONAKE OBAVVA “Award  in the  South Zone Kho Kho Championship